Regulamin

Mentoring i Szkolenia

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w dalszej części nazywany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną pod adresem internetowym https://www.michalczekaj.pl obsługiwanym przez Michała Czekaja, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Michał Czekaj „Consulting”, ul. Sołtysowska 12H/82, 31 – 589 Kraków, NIP: 948-234-94-20, e-mail: kontakt@michalczekaj.pl

§2

Słownik pojęć

Poniższym określeniom w rozumieniu Regulaminu nadano następujące znaczenia:
1) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z ogólnymi warunkami umów;
2) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
3) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
4) Świadczenie usług drogą elektroniczną – świadczenie usługi w zgodzie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5) Usługodawca – podmiot wskazany w §1,
6) Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna dokonująca lub przejawiająca chęć dokonania z przedsiębiorcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, czynności prawnych prowadzących do wykonania usługi, określonych w Regulaminie,
7) Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w przepisie art. 22 1 kodeksu cywilnego,
8) Produkt – rzecz lub usługa nabywana przez Usługobiorcę za pośrednictwem Usługodawcy w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie, szczegółowo opisany na stronie internetowej Usługodawcy,
9) Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające do zawarcia umowy z Usługodawcą,
10) Usługi – czynności dokonywane przez Usługodawcę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pod adresem elektronicznym,
11) Formularz kontaktowy– dokument w formie elektronicznej wypełniany przez Usługobiorcę zamieszczony w witrynie internetowej, umożliwiający kontakt Usługodawcy z Usługobiorcą,
12) Konto –indywidualne konto internetowe Usługobiorcy,
13) Polityka prywatności – odrębny dokument regulujący kwestie ochrony danych osobowych przez Usługodawcę.

§3

Postanowienia ogólne

 1. Platformą utworzoną celem umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest strona internetowa https://www.michalczekaj.pl.
 2. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z udostępnionej platformy zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku chęci otrzymywania najnowszych informacji związanych z działalnością usługodawcy, Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej – newslettera, a usługa ta jest fakultatywna.
 4. W przypadku opisanym w ust. 3, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych.
 5. Treści prezentowane na platformie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, poza wyraźnie wskazanymi.
 6. Przeglądanie zawartości platformy internetowej nie wymaga utworzenia Indywidualnego Konta.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen obowiązujących w sklepie internetowym bez wcześniejszego powiadomienia.
 8. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, który to jest regulowany w odrębnym dokumencie.
 9. Usługobiorcami mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
 10. Usługobiorca oświadcza, że przekazane przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, oraz   że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zobowiązuje się go przestrzegać. 

§4

Indywidualne Konto

 1. W ramach usług dostarczanych przez Usługodawcę, Usługobiorca może założyć Konto.
 2. W celu utworzenia Konta Usługobiorca powinien:
  – Podać nazwę użytkownika, adres e-mail, hasło,
  – zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin,
  – Wyrazić fakultatywnie zgodę na przesyłanie newslettera w celach marketingowych,
 3. Wykonanie powyższych czynności stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Usługobiorca, na podany adres e-mail otrzymuje wiadomość potwierdzającą utworzenie Konta.
 5. Usługobiorca ma prawo do zmiany podanych danych osobowych na każdym etapie trwania umowy.
 6. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z newslettera w dowolnym momencie trwania umowy, poprzez odznaczenie odpowiedniego odnośnika.
 7. Usługobiorca będący Konsumentem, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczającym jest przesłanie oświadczenia o chęci skorzystania z tego uprawnienia na adres e – mail wskazany przez Usługodawcę.
 8. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, poprzez wystosowanie oświadczenia w formie wiadomości e – mail na wskazany przez Usługodawcę adres, w którym zgłasza chęć usunięcia Konta.
 9. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 – dniowego terminu wypowiedzenia.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonane już usługi, a także umowy, do których zawarcia doszło przed złożonym wypowiedzeniem, a których termin wymagalności jeszcze nie nadszedł. Jednakże Strony mogą tą kwestie uregulować odmiennie.
 11. Po utworzeniu Konta, Usługobiorca loguje się do niego poprzez utworzone nazwę użytkownika lub e-mail oraz hasło.
 12. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania Konta, jak również danych służących logowaniu osobom trzecim, oraz do podejmowania środków bezpieczeństwa zapobiegających zapoznaniu się z nimi przez osoby nieupoważnione.
 13. W ramach platformy utworzonej przez Usługodawcę zabronione jest publikowanie treści naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dobre obyczaje.
 14. Usługobiorca nie może wykorzystywać Konta do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w szczególności do rozsyłania spamu czy prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej.
 15. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od aktywności, która może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie usług dostarczanych przez Usługodawcę.
 16. Usługobiorca ma możliwość dokonania zakupu również bez zakładania Konta.

§5

Zakres usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące Usługi:
  a) zapewnia możliwość przeglądania zawartości strony internetowej,
  b) umożliwia zapoznawanie się z informacją handlową przesyłaną Usługobiorcy przez Usługodawcę,
  c) umożliwia zadanie zapytania Usługodawcy lub złożenie reklamacji,
  d) zawarcie umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Usługodawcę,
 2. W celu skorzystania z dostępnych Uslug, Usługobiorca powinien posiadać dostęp do sieci Internet, posiadać przeglądarkę internetową (Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera) w najnowszej, dostępnej wersji.

§6

Dokonywanie zakupów

 1. Informacje dotyczące produktów oferowanych przez Usługodawcę stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Usługobiorca może dokonać zamówienia przedmiotów po założeniu Konta. Dokonanie zakupu jest możliwe również bez zakładania Konta bez Usługobiorcę.
 3. Ceny produktów podane na stronie internetowej nie zawierają kosztów wysyłki.
 4. W celu złożenia zamówienia, Usługodawca wskazuje wybrany przez siebie produkt, zaznaczając odpowiedni rozmiar, ilość oraz klikając przycisk „Dodaj do Koszyka”.
 5. Czynność, o której mowa powyżej, należy powtórzyć w razie składania zamówienia kilku produktów.
 6. Po zakończeniu procesu wyboru produktów, Usługobiorca przechodzi do „Zamówienia”.
 7. Usługobiorca dokonujący zamowienia bez zakładania Konta, są zobowiązani zaakceptować niniejszy Regulamin.
 8. Usługobiorca wskazuje dane adresata zamówienia, ewentualnie dane do faktury oraz sposób doręczenia produktu oraz formę płatności, a następnie potwierdza dokonany wybór.
 9. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w Koszyku przed potwierdzeniem wyboru przez Usługobiorcę.
 10. Po potwierdzeniu wyboru przez Usługobiorcę, na wskazany przez niego adres e-mail przesyłane jest potwierdzenie złożenia zamówienia. Owo potwierdzenie nie oznacza potwierdzenia zawarcia umowy.
 11. W razie wystąpienia przeszkód w realizacji zamówienia, Usługodawca informuje o zaistniałym fakcie Usługobiorcę.
 12. Wyraźne przyjęcie zamówienia przez Usługodawcę lub wysłanie produktów oznacza potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 13. Usługodawca przesyła Usługobiorcy drogą mailową warunki zawartej umowy, łącznie z terminem realizacji zamówienia.
 14. Płatność jest dokonywana za pośrednictwem metod płatności dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy. Warunkiem wysyłki przedmiotu jest opłacenie wszystkich kosztów zamówienia, w szczególności ceny przedmiotu oraz kosztów wysyłki.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo własności produktów do czasu dokonania całkowitej zapłaty za przedmiot zamówienia.
 16. W przypadku, gdy Usługobiorca nie dokonuje zapłaty za przedmiot zamówienia, Usługodawca wyznacza Usługobiorcy dodatkowy termin na uiszczenie należności oraz informuje, iż po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Usługodawca odstąpi od umowy na podstawie przepisu art. 491 kodeksu cywilnego. Komunikacja między Usługodawcą a Usługobiorca następuje za pośrednictwem drogi mailowej.
 17. Przedmiot zamówienia jest doręczany na adres wskazany przez Usługobiorcę. W przypadku produktów w formie niematerialnej dostawa może być zrealizowana poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail.
 18. Podanie błędnego lub niepełnego adresu przez Usługobiorcę może utrudnić lub uniemożliwić skuteczną realizację dostawy.
 19. Usługodawca dołącza do przesyłki paragon albo fakturę dotyczącą przedmiotu zamówienia.
 20. Jeżeli przedmiot zamówienia zostanie dostarczony z wyraźnymi uszkodzeniami, Usługobiorca kontaktuje się z Usługodawcą.
 21. W przypadku nieobecności Usługobiorcy pod wskazanym adresem i w konsekwencji odesłania przedmiotu zamówienia, Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą drogą elektroniczną, ustalając z Usługobiorcą sposób, termin i koszty ewentualnej ponownej wysyłki.
 22. W sytuacji o której mowa powyżej, koszty ponownej wysyłki ponosi Usługobiorca.

§7

Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Usługobiorcy, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Przepisy tytułu XI działu II kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018.1025 j.t.) stosuje się odpowiednio.

§8

Zapytania, uwagi, reklamacje

 1. Usługobiorca może zgłaszać zapytania, uwagi dotyczące funkcjonowania platformy, jak również reklamacje związane z świadczonymi usługami przy pomocy formularza kontaktowego.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Usługobiorcy o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, na podany adres kontaktowy usługobiorcy.
 3. Termin na ustosunkowanie się do zapytania wynosi 14 dni, liczony od dnia otrzymania zgłoszenia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji lub pytania zawierającego treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy.
 5. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji związanych z przedmiotem zamówienia, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Usługodawcy.
 6. Usługobiorca przesyła przedmiot zamówienia Usługodawcy, w celu zapoznania się Usługodawcy z ewentualnymi wadami przedmiotu.
 7. Reklamacja w szczególności zawiera: dane reklamującego Usługobiorcy, szczegółowy opis wady, datę wystąpienia wady, wysuwane żądanie w związku ze składaną reklamacją.
 8. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy oznacza uznanie reklamacji.
 10. Odpowiedź na reklamację jest udzielana za pośrednictwem adresu elektronicznego.
 11. Podstawy reklamacji nie mogą stanowić:
  a) okoliczności związane z nieprawidłowym działaniem przeglądarki, łącz internetowych lub naprawami serwisowymi,
  b) działania podmiotów, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  c) uszkodzenia powstałe na skutek używania przedmiotu w sposób niewłaściwy,
  d) mechaniczne uszkodzenia przedmiotu, powstałe z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.

§9

Odstąpienie od umowy (dotyczy Uslugobiorców będących Konsumentami)

 1. Usługobiorca będący Konsumentem, który zawarł umowę o której mowa w §6 Regulaminu, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny (nie dotyczy e-booków; szkoleń on-line).
 2. Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna swój bieg z chwilą wejścia przez Usługobiorcę w posiadanie produktu.
 3. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres Usługodawcy.
 4. Po odstąpieniu od umowy przez Usługobiorcę, Usługodawca przesyła potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 5. Umowę, od której dokonano odstąpienia, uznaje się za niezawartą.
 6. Usługodawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Usługobiorcy poniesione koszty. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu lub dostarczenia dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Usługodawca zwraca Usługobiorcy koszty najtańszego sposobu doręczenia produktu. Jeżeli Usługobiorca wybrał inny niż najtańszy sposób doręczenia, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Usługobiorcę dodatkowych kosztów.
 8. Usługobiorca jest zobowiązany zwrócić produkt nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez niego od umowy.
 9. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest odesłanie produktu przez upływem 14-dniowego terminu.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługobiorca ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem użytkowania produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Usługodawca zwraca płatności dokonane przez Konsumenta przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§10

Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zapewnia dostęp do swoich usług poprzez udostępnienie platformy internetowej pod adresem https://www.michalczekaj.pl.
 2. Usługodawca udostępnia swój adres – email do korespondencji z Usługobiorcą, a także dane teleadresowe na stronie internetowej.
 3. Usługodawca umożliwia przeglądanie zawartości strony internetowej, złożenie zamówienia, złożenie reklamacji, zapoznanie się z newsletterem, zadanie zapytania.
 4. W stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku gdy do powstania szkody doszło wskutek umyślnego działania Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 6. Usługodawca udziela pomocy Usługobiorcy w zakresie korzystania z funkcjonalności strony internetowej.
 7. Usługodawca ma obowiązek udzielania odpowiedzi na zadane przez Usługobiorcę zapytanie oraz reklamacje.

§11

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych Usługodawcy, jest Usługodawca.
 2. Usługobiorca przekazuje swoje dane osobowe podmiotowi wskazanemu w §1.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu realizacji Umowy, świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane oraz udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie umowy, zgody wyrażonej przez Usługobiorcę, obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub prawnie uzasadnionego celu Administratora. Usługodawca przetwarza dane podane przez

Usługobiorcę tj. imię i nazwisko, dane teleadresowe i adresowe, numer konta, adres IP. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są widoczne tylko dla osób uprawnionych.

 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: kontakt@michalczekaj.pl
 2. Usługodawca przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to potrzebne do celów wynikających z praw Usługobiorcy, jak i Usługodawcy dotyczących umowy (co do zasady 6 lat), chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych albo w interesie publicznym bądź do celów badań naukowych lub historycznych czy też do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 3. Usługobiorca podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, założenie Konta, realizację umowy lub skorzystanie z innych funkcjonalności gwarantowanych przez Usługodawcę
 4. W przedmiocie przetwarzania danych osobowych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy kontakt drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@michalczekaj.pl.
 5. Usługobiorca ma prawo otrzymać w pliku PDF dane osobowe, dostarczone Usługodawcy.
 6. Usługobiorca ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia zgodnie ze stanem faktycznym.
 7. Usługobiorca może również cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądać ich niezwłocznego usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wnieść sprzeciw.
 8. Usługodawca gwarantuje możliwość usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Usługobiorcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych, w szczególności, gdy Usługobiorca nie uregulował wszystkich należności lub naruszył przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności, ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Usługodawcę.
 9. Realizacja uprawnień Usługobiorcy, o których mowa powyżej, odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości o określonej treści na adres elektroniczny Usługodawcy.
 10. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione, w szczególności poprzez szyfrowanie danych, używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 11. Usługodawca informuje organ nadzorczy o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych.
 12. Usługodawca przekazuje dane osobowe Usługobiorcy kurierowi oraz podmiotowi zajmującemu się wysyłką produktów, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, pozostającym w ścisłej współpracy ze Usługodawcą.

§12

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w razie zmiany funkcjonalności strony internetowej, działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej, poprzez umieszczenie wiadomości zawierającej zestawienie nowych postanowień Regulaminu oraz postanowień ulegających zmianie.
 4. Usługobiorca zostaje powiadomiony o zmianie Regulaminu, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wiadomości o treści wskazanej w ust. 3.
 5. Jeżeli Usługobiorca nie wyraża zgody na nową treść Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. Oświadczenie o braku zgody na treść Regulaminu poczytuje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, który jest nieprawidłowy, do którego nie ma dostępu oraz za wynikające z wymienionych faktów następstwa.
 8. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na umowy, których realizację rozpoczęto przed dokonaniem zmiany.
 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w związku z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie niniejszego regulaminu lub których niniejszy regulamin stanowi integralną część, jest sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 10. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Konsumentem, w związku z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie niniejszego regulaminu lub których niniejszy regulamin stanowi integralną część, jest sąd właściwy w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 11. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych z Usługodawcą.