Polityka prywatności

Mentoring i Szkolenia

Polityka prywatności i polityka cookies

§1 Przepisy ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych Usługodawcy w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych świadczeń określonych w Regulaminie jest Michał Czekaj, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Czekaj „Consulting”, ul. Sołtysowska 12H/82, 31 – 589 Kraków, NIP: 948-234-94-20.
 2. Usługodawca oświadcza, iż dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. W stosunku do danych osobowych Usługobiorcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 4. Usługodawca udostępnia mail kontaktowy dla Usługobiorców: kontakt@michalczekaj.pl

§2 Przetwarzanie danych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, treść zapytania/reklamacji/uwag, adres IP, numer konta bankowego, a także inne identyfikatory oraz informacje gromadzone poprzez pliki cookies.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców w celach:
  a) wysyłania newsletteru, a podstawą przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
  b) realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  c) obsługi zapytania/uwag, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  d) realizacji umowy zawartej z Usługodawcą, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  e) obsługi reklamacji, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  f) w celu realizacji obowiązków wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  g) w celu dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed nimi, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z ochroną jego praw,
 3. Usługobiorca, dokonując Rejestracji, podaje dane osobowe w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca, przy zawieraniu umowy oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 4. Usługobiorca, przed zawarciem właściwej umowy podaje dane osobowe, w szczególności dane adresowe w celu zawarcia przedmiotowej umowy.
 5. Usługobiorca składający zamówienie bez założenia Konta, oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy, za jego uprzednią zgodą, w celach informacyjnych w ramach newsletteru. W tym celu, Usługobiorca zaznacza odpowiedni odnośnik.
 7. Brak wyrażenia zgody na newsletter nie ma wpływu na korzystanie z usług gwarantowanych przez Usługodawcę.
 8. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy. Zawiera aktualne informacje o przedmiocie działalności Usługodawcy.
 9. Usługobiorca w dowolnym momencie może zrezygnować z newsletteru, informując Usługodawcę o rezygnacji drogą mailową lub klikając w odpowiedni odnośnik w mailu otrzymanym od Usługodawcy.
 10. Dane są przetwarzane w związku z realizacją umowy, na podstawie zgody, w wyniku realizacji obowiązku prawnego oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, o czym mowa w przepisie art. 6 ust. 1 lit. a), b) c), f) RODO.
 11. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy odwiedzającego profile Usługodawcy prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu informowania Usługobiorcy o aktywności Usługodawcy, promowania usług, jak również komunikowania się z Usługobiorcą. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Usługodawcę jest uzasadniony interes, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na promowaniu własnej marki.
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w ramach przesyłania newsletteru jest dobrowolna, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi Usługobiorcy skorzystanie z tejże usługi.
 13. Podanie danych przez Usługobiorcę w ramach wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, właściwej umowy czy składania zapytania jest wymogiem umownym. Usługobiorca jest uprawniony do ich podania, a ewentualne niepodanie danych uniemożliwi realizowanie przedmiotowej umowy.
 14. Niepodanie danych osobowych przez Usługobiorcę, które Usługodawca przetwarza w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit c) uniemożliwi wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy.
 15. Niepodanie danych osobowych przez Usługobiorcę, które Usługodawca przetwarza w oparciu o prawnie uzasadniony interes, uniemożliwi realizowanie przez Usługodawcę tychże prawnie uzasadnionych interesów.
 16. Określenie adresu IP Usługobiorcy umożliwia Usługodawcy potwierdzenie wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie danych osobowych lub potwierdzenie akceptacji Regulaminu.
 17. Dane osobowe uzyskane przez Usługodawcę, w celu wykonania umowy służą do:
  a) zawarcia stosownej umowy,
  b) realizacji zamówienia,
  c) doręczenia zamówionego przedmiotu,
  d) wykonania zobowiązania pieniężnego w wyniku nabycia przedmiotu transakcji przez Usługobiorcę,
  e) wysyłania odpowiedzi na złożone zapytania lub uwagi.

§3 Odbiorcy danych. Umowa powierzenia

 1. W celu wykonania umowy zawartej między Usługodawcą i Usługobiorcą, Usługodawca w niezbędnym zakresie przekazuje dane osobowe Usługobiorcy zewnętrznym podmiotom, w szczególności dostawcy usług informatycznych, bankom, przedsiębiorstwom kurierskim realizującym dostawy rzeczy, będących potencjalnym przedmiotem umowy, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych Usługobiorcy właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie w tym przedmiocie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Przekazanie danych osobowych następuje na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, o której mowa w przepisie art. 28 ust. 3 RODO.
 4. Usługodawca prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestr ten zawiera:
  a) imię i nazwisko, a także dane kontaktowe Usługodawcy,
  b) cele przetwarzania danych osobowych,
  c) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych,
  d) podmiotów, którym przekazano dane osobowe Usługobiorcy,
  e) informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego,
  f) planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych,
  g) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 5. Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Usługodawcy prowadzą rejestr kategorii czynności, określony w przepisie art. 30 ust. 2 RODO.

§4 Uprawnienia Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo do stałego dostępu do swoich danych osobowych. Usługobiorca ma prawo do sprostowania umieszczonych danych osobowych na podstawie przepisu art. 16 RODO.
 2. Usługobiorca ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych na podstawie przepisu art. 17 RODO.
 3. Przepis §4 ust. 2 nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne na podstawie przepisu art. 17 ust 3 lit. e) RODO
 4. Usługobiorca ma prawo uzyskać potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, a także informacji o źródłach pozyskania danych, jeżeli nie zostały one uzyskane od Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z przepisem art. 18 RODO.
 6. Usługobiorcy służy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 21 RODO.
 7. W dowolnym momencie Usługobiorca może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na skuteczność czynności zawartych uprzednio oraz istniejące zobowiązania między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 8. Usługobiorca ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. Bez uszczerbku dla prawa wskazanego w ust. 8, Usługobiorca, na podstawie przepisu art. 79 ust. 1 RODO ma prawo do wniesienia dochodzenia swoich uprawnień drogą sądową.
 10. Usługobiorca ma prawo otrzymać od Usługodawcy, w pliku PDF, dane osobowe, dostarczone uprzednio Usługodawcy.
 11. Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca jest zobowiązany przekazać dane osobowe, w formie określonej w ust. 10, innemu administratorowi zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 12. Uprawnienia, o których mowa §4, z wyjątkiem ust. 8 – 9 Usługobiorca realizuje za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wskazanie swojego żądania w wiadomości e mail. Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie zastosować się do żądania.

§5 Bezpieczeństwo danych

 1. Dane osobowe Usługobiorców będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane, w myśl przepisu art. 5 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co do zasady przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych – 6 lat.
 2. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe. Odbywa się to zwłaszcza poprzez szyfrowanie, używanie bezpiecznego protokołu, pseudonimizację, zapewnianie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich oraz regularne ocenianie skuteczności środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo.
 3. Usługodawca dba, by dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny, dostęp do nich miały jedynie osoby upoważnione, w zakresie niezbędnym do wykonywanych zadań.
 4. Usługodawca informuje organ nadzorczy o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 33 RODO. Usługodawca dokumentuje naruszenia ochrony danych osobowych.
 5. Usługodawca zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu, zgodnie z przepisem art. 34 RODO.
 6. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Usługobiorcy osobom trzecim, z zastrzeżeniem §3 ust. 1, ust. 2.

§6 Polityka cookies

 1. Serwis internetowy korzysta z plików cookies – rozumie się przez to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, w szczególności pliki z nazwą strony internetowej, czasem przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies służą do korzystania z serwisu internetowego.
 3. Usługodawca poprzez pliki cookies otrzymuje informacje dotyczące przeglądarki, oprogramowania oraz urządzenia końcowego.
 4. Usługodawca zamieszcza na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.
 5. W ramach serwisu stosowane są:
  a) cookies „sesyjne”: są to tymczasowe pliki, przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy i pozostają tam do chwili zakończenia sesji. Informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm nie pozwala na pobieranie danych osobowych,

b) cookies „trwałe”: są to pliki przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy i pozostają do tam do momentu ich usunięcia. Termin usunięcia ustala się w ustawieniach przeglądarki,
c) Cookies „bezpośrednie”: służą do zapamiętania informacji o Usługobiorcy i jego ustawieniach,
d) Cookies „zewnętrzne”: to informacje pochodzące np. z serwerów podmiotów zewnętrznych. Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę, aby strona wyświetlała się w sposób prawidłowy.

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (zbiera informacje czy Usługobiorca jest zalogowany) w celu:
  a) automatycznego logowania usługobiorcy do serwisu,
  b) zapamiętania produktów dodanych do Koszyka,
  c) automatycznej identyfikacji Usługobiorcy, bez konieczności ponownego podawania danych w Formularzu,
 2. Usługodawca stosuje pliki cookies w celu utrzymania sesji w trakcie korzystania ze strony przez Usługobiorcę, zbierając informację czy Usługobiorca jest zalogowany.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę również w celu dostosowania strony internetowej do preferencji danego Usługobiorcy, aby strona wyświetlała się w sposób prawidłowy.
 4. Pliki cookies „Facebook”, „Instagram”, „Youtube” zbierają dane osobowe w celu tworzenia anonimowych statystyk.
 5. Pliki cookies za pośrednictwem narzędzia „Google Analitycs”, usługi analizy internetowej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (Google) zbierają informacje w celu tworzenia anonimowych statystyk, ułatwienia oceny korzystania ze strony internetowej.
 6. W ramach „Google Analitycs” adres IP zostaje zanonimizowany. Google używa informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania stosownych raportów oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej.
 7. Google może przekazać informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.
 8. W zakresie informacji gromadzonych przez sieć reklamową Google, Usługobiorca ma możliwość przeglądania i edytowania tych informacji przy pomocy narzędzia udostępnionego przez Google.
 9. Usługobiorca ma możliwość zmiany ustawień plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta.
 10. Usługobiorca może zablokować automatyczną obsługę plików „cookies”. Usługodawca zastrzega jednocześnie, iż zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie z serwisu internetowego.